Schæferhundeklubben Kreds 11, Randers, Langvangen 10, 8930 Randers NØ   E-mail: post@kreds11randers.dk

Generalforsamling

Kredsgeneralforsamling 2019


Der indkaldes hermed til Kredsgeneralforsamling i Kreds 11, Randers, onsdag den 6. Februar 2019 kl. 19.00 på Schæfergården, Langvangen 10, 8930 Randers NØ., med følgende


DAGSORDEN:  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmeoptællere
  3. Kredsformandens beretning
  4. Kredskasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelslse af ansvarsfrihed
  5. Indkomne forslag
  6. Valg:

          På valg er følgende:

          Formand: Tommy Sørensen

          Næstformand: Henrik Wittrup

          Bestyrelsesmedlem: Niels Bach Jensen

          2 suppleanter

          Revisor

          Revisorsuppleant

          2 medlemmer til repræsentantskabet

  1. Eventuelt.§ 13. KREDSGENERALFORSAMLING:


Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til

kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3

måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med

rettidigt betalt forfaldent kontingent.

Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden

(restance), er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende

skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.